Polityka prywatności

W celu uzyskania informacji o swoich Danych Osobowych, celach i podmiotach, którym Dane są udostępniane, skontaktuj się z Operatorem. Operator i Administrator Danych ul. Św. Maksymiliana Kolbego 26, 36-060 Głogów Małopolski Podkarpackie, Polska E-mail kontaktowy Operatora: Domy.Nodo@gmail.com Rodzaje zbieranych Danych Operator nie podaje wykazu rodzajów zbieranych Danych Osobowych. Pełne informacje na temat każdego rodzaju zbieranych Danych Osobowych znajdują się w odnośnych sekcjach niniejszej polityki prywatności lub w tekstach odpowiednich objaśnień wyświetlanych przed zbieraniem Danych. Dane Osobowe mogą być dobrowolnie przekazane przez Użytkownika lub, w przypadku Danych Używania, zbierane automatycznie podczas korzystania z serwisu www.Domy-Nodo.pl. Jeśli nie zaznaczono inaczej, wszystkie Dane wymagane przez serwis www.Domy-Nodo.pl są obowiązkowe, a ich nieprzekazanie może uniemożliwić świadczenie usług przez serwis www.Domy-Nodo.pl. W przypadkach, w których ta Aplikacja wyraźnie zaznacza, że pewne Dane nie są obowiązkowe, Użytkownicy mogą nie przekazywać tych Danych bez konsekwencji dla dostępności lub funkcjonowania Serwisu. Użytkownicy, którzy nie mają pewności, które Dane Osobowe są obowiązkowe, proszeni są o kontakt z Operatorem. Użytkownicy są odpowiedzialni za wszelkie Dane Osobowe osób trzecich uzyskane, opublikowane lub udostępnione za pośrednictwem serwisu www.Domy-Nodo.pl. Sposób i miejsce przetwarzania Danych Metody przetwarzania Operator stosuje odpowiednie środki bezpieczeństwa, aby zapobiec nieuprawnionemu dostępowi, ujawnieniu, modyfikacji lub nieuprawnionemu zniszczeniu Danych. Przetwarzanie Danych odbywa się przy użyciu komputerów lub narzędzi podłączonych do systemu informatycznego, z zachowaniem procedur organizacyjnych i trybów ściśle związanych ze wskazanymi celami. Oprócz Operatora, w niektórych przypadkach dostęp do Danych mogą mieć określone rodzaje osób wykonujących obowiązki, zaangażowanych w funkcjonowanie serwisu www.Domy-Nodo.pl (administracja, sprzedaż, marketing, prawo, administrowanie systemem), lub podmioty zewnętrzne (takie jak zewnętrzni dostawcy usług technicznych lub pocztowych, dostawcy usług hostingowych, firmy informatyczne, agencje komunikacyjne) wyznaczone w razie potrzeby przez Operatora jako Podmioty Przetwarzające. Aktualną listę tych podmiotów można w każdej chwili uzyskać od Operatora. Miejsce Dane są przetwarzane w pomieszczeniach operacyjnych Operatora oraz w innych miejscach, w których znajdują się podmioty biorące udział w przetwarzaniu. W zależności od lokalizacji Użytkownika, transfery danych mogą wiązać się z przekazaniem Danych Użytkownika do kraju innego niż kraj jego pobytu. Aby dowiedzieć się więcej o miejscu przetwarzania takich przekazanych Danych, Użytkownicy mogą zapoznać się z sekcją zawierającą szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Danych Osobowych. Czas retencji O ile w niniejszym dokumencie nie wskazano inaczej, Dane Osobowe są przetwarzane i przechowywane tak długo, jak wymaga tego cel, dla którego zostały zebrane, przy czym mogą zostać zachowane przez czas dłuższy ze względu na obowiązek prawny lub na podstawie zgody Użytkownika. Polityka Cookies Ta Aplikacja używa Trackerów. Aby dowiedzieć się więcej, Użytkownicy mogą zapoznać się z Polityka Cookies. Dalsze informacje dla Użytkownika Podstawa prawna przetwarzania danych Operator może przetwarzać Dane Osobowe dotyczące Użytkowników, jeżeli zachodzi jedna z poniższych okoliczności: Użytkownicy wyrazili zgodę na jeden lub więcej określonych celów. dostarczenie Danych jest niezbędne do wykonania umowy z Użytkownikiem lub jego zobowiązań przedumownych; przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, któremu podlega Operator; przetwarzanie jest związane z zadaniem realizowanym w interesie publicznym lub w ramach wykonywania władzy publicznej przysługującej Operatorowi; przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Operatora lub przez osobę trzecią. W każdym przypadku Operator chętnie pomoże wyjaśnić konkretną podstawę prawną, która ma zastosowanie do przetwarzania, a w szczególności, czy podanie Danych Osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym, czy też wymogiem niezbędnym do zawarcia umowy. Dalsze informacje na temat czasu retencji O ile w niniejszym dokumencie nie wskazano inaczej, Dane Osobowe są przetwarzane i przechowywane tak długo, jak wymaga tego cel, dla którego zostały zebrane, przy czym mogą zostać zachowane przez czas dłuższy ze względu na obowiązek prawny lub na podstawie zgody Użytkownika. W związku z tym: Dane Osobowe zbierane w celach związanych z realizacją umowy pomiędzy Operatorem a Użytkownikiem będą przechowywane do czasu pełnego wykonania takiej umowy. Dane Osobowe zebrane do celów prawnie uzasadnionych interesów Operatora będą przechowywane tak długo, jak długo będą potrzebne do realizacji tych celów. Użytkownicy mogą znaleźć szczegółowe informacje dotyczące prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Operatora w odpowiednich sekcjach niniejszego dokumentu lub kontaktując się z Operatorem. Operator może mieć prawo do przechowywania Danych Osobowych przez dłuższy okres w każdym przypadku, gdy Użytkownik wyrazi zgodę na takie przetwarzanie, o ile zgoda ta nie uległa cofnięciu. Ponadto Operator może być zobowiązany do przechowywania Danych Osobowych przez dłuższy okres, gdy jest to wymagane do wypełnienia obowiązku prawnego lub na polecenie organu władzy. Po upływie okresu przechowywania Dane Osobowe zostaną usunięte. W związku z tym, po upływie okresu przechowywania nie ma możliwości egzekwowania prawa dostępu, prawa do usunięcia, prawa do sprostowania ani prawa do przenoszenia danych. Prawa Użytkowników wynikające z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) Użytkownicy mogą korzystać z określonych praw dotyczących ich Danych przetwarzanych przez Operatora. W szczególności Użytkownicy mają prawo do następujących czynności, w zakresie dozwolonym przez prawo: Wycofanie zgody w dowolnym momencie. Użytkownicy, którzy wcześniej wyrazili zgodę na przetwarzanie swoich Danych Osobowych, mają prawo do jej wycofania. Sprzeciw przeciwko przetwarzaniu Danych. Użytkownicy mają prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ich Danych, jeżeli przetwarzanie odbywa się na innej podstawie prawnej niż zgoda. Dostęp do Danych. Użytkownicy mają prawo dowiedzieć się, czy Dane są przetwarzane przez Operatora, uzyskać informacje dotyczące niektórych aspektów przetwarzania oraz uzyskać kopię przetwarzanych Danych. Weryfikacja i żądanie sprostowania. Użytkownicy mają prawo do weryfikacji poprawności swoich Danych oraz żądania ich aktualizacji lub sprostowania. Ograniczenie przetwarzania Danych. Użytkownicy mają prawo do ograniczenia przetwarzania swoich Danych. W takim przypadku Operator nie będzie przetwarzał ich Danych w celu innym niż ich przechowywanie. Skasowanie lub w inny sposób usunięcie ich Danych Osobowych. Użytkownicy mają prawo do uzyskania od Operatora usunięcia ich Danych. Otrzymanie Danych i polecenie ich przekazania innemu administratorowi. Użytkownicy mają prawo otrzymać swoje Dane w uporządkowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz, jeżeli jest to technicznie możliwe, polecić ich przekazanie innemu administratorowi bez żadnych utrudnień. Wniesienie skargi. Użytkownicy mają prawo do wniesienia skargi do właściwego dla siebie organu ochrony danych. Użytkownicy mają również prawo dowiedzieć się o podstawach prawnych przekazywania Danych do państwa lub do jakiejkolwiek organizacji międzynarodowej podlegającej międzynarodowemu prawu publicznemu lub utworzonej przez dwa lub więcej państw, takiej jak ONZ, oraz o środkach bezpieczeństwa podjętych przez Operatora w celu zabezpieczenia ich Danych. Jeżeli takie przekazanie ma miejsce, Użytkownicy mogą dowiedzieć się więcej, zapoznając się z odpowiednimi sekcjami niniejszego dokumentu lub zgłaszając zapytanie Operatorowi za pomocą informacji podanych w sekcji kontaktowej. Szczegóły dotyczące prawa do sprzeciwu wobec przetwarzania W przypadku, gdy Dane Osobowe są przetwarzane ze względu na interes publiczny, w ramach wykonywania władzy publicznej przysługującej Operatorowi lub do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Operatora, Użytkownicy mogą wnieść sprzeciw wobec takiego przetwarzania, motywując to ich szczególną sytuacją, uzasadniającą sprzeciw. Użytkownicy muszą wiedzieć, że gdyby jednak ich Dane Osobowe były przetwarzane w celach marketingu bezpośredniego, mogą w każdej chwili, bezpłatnie i bez podawania uzasadnienia wnieść sprzeciw wobec takiego przetwarzania. W przypadku wniesienia przez Użytkownika sprzeciwu wobec przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego, Dane Osobowe nie będą już przetwarzane w takich celach. Aby dowiedzieć się, czy Operator przetwarza Dane Osobowe na potrzeby marketingu bezpośredniego, Użytkownicy mogą zapoznać się z odpowiednimi sekcjami niniejszego dokumentu. Jak korzystać z tych praw? Wszelkie wnioski o wykonanie praw Użytkownika mogą być kierowane do Operatora poprzez dane kontaktowe podane w niniejszym dokumencie. Wnioski takie są bezpłatne, przy czym Operator odpowiada na nie najwcześniej, jak to możliwe, zawsze w ciągu jednego miesiąca, udzielając Użytkownikom informacji wymaganych przez prawo. O wszelkich sprostowaniach lub usunięciu Danych Osobowych lub ograniczeniu ich przetwarzania Operator poinformuje każdego ewentualnego odbiorcę, któremu ujawniono Dane Osobowe, chyba że okaże się to niemożliwe lub będzie wymagało niewspółmiernie dużego wysiłku. Na żądanie Użytkowników Operator poinformuje ich o tożsamości tych odbiorców. Dodatkowe informacje o zbieraniu i przetwarzaniu danych Działania prawne Dane Osobowe Użytkownika mogą zostać wykorzystane w celach prawnych przez Operatora w Sądzie lub na etapach prowadzących do ewentualnych działań prawnych wynikających z niewłaściwego korzystania z serwisu www.Domy-Nodo.pl lub powiązanych Usług. Użytkownik oświadcza, że jest świadomy, iż Operator może być zobowiązany do ujawnienia danych osobowych na żądanie organów władzy publicznej. Dodatkowe informacje o Danych Osobowych Użytkownika Poza informacjami zawartymi w niniejszej polityce prywatności, ta Aplikacja może na żądanie Użytkownika przekazać mu dodatkowe, kontekstowe informacje dotyczące poszczególnych Usług lub zbierania i przetwarzania Danych Osobowych. Logi systemowe i konserwacja Dla celów operacyjnych i konserwacyjnych www.Domy-Nodo.pl i wszelkie usługi zewnętrzne mogą zbierać pliki rejestrujące interakcje z serwisem www.Domy-Nodo.pl (logi systemowe) lub wykorzystywać w tym celu inne Dane Osobowe (takie jak Adres IP). Informacje niezawarte w niniejszej polityce Więcej szczegółów dotyczących zbierania lub przetwarzania Danych Osobowych można w każdej chwili uzyskać od Operatora. Informacje kontaktowe znajdują się na początku tego dokumentu. Zmiany w niniejszej polityce prywatności Operator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszej polityce prywatności w dowolnym momencie, powiadamiając o tym swoich Użytkowników na tej stronie i ewentualnie w serwisie www.Domy-Nodo.pl lub – w miarę możliwości technicznych i prawnych – wysyłając powiadomienie do Użytkowników za pośrednictwem wszelkich danych kontaktowych dostępnych Operatorowi. Zdecydowanie zaleca się częste sprawdzanie tej strony, ze sprawdzeniem daty ostatniej modyfikacji, wskazanej na dole strony. Jeżeli zmiany wpływają na czynności przetwarzania wykonywane na podstawie zgody Użytkownika, Operator wystąpi do Użytkownika o nową zgodę, tam gdzie jest ona wymagana. Definicje i odniesienia prawne Dane Osobowe (lub Dane) Wszelkie informacje, które bezpośrednio, pośrednio lub w połączeniu z innymi informacjami – w tym osobisty numer identyfikacyjny – pozwalają na identyfikację lub możliwość identyfikacji osoby fizycznej. Dane Używania Informacje zbierane automatycznie za pośrednictwem serwisu www.Domy-Nodo.pl (lub usług osób trzecich wykorzystywanych w serwisie www.Domy-Nodo.pl), które mogą obejmować: adresy IP lub nazwy domen komputerów wykorzystywanych przez Użytkowników korzystających z serwisu www.Domy-Nodo.pl, adresy URI (Uniform Resource Identifier), czas wystąpienia żądania, metodę wykorzystaną do przesłania żądania do serwera, rozmiar pliku otrzymanego w odpowiedzi, kod numeryczny wskazujący na status odpowiedzi serwera (wynik pomyślny, błąd, itp.), kraj pochodzenia, cechy przeglądarki i systemu operacyjnego wykorzystywanego przez Użytkownika, różne informacje czasowe wizyty (np, czas spędzony na każdej stronie w ramach Aplikacji) oraz szczegóły dotyczące ścieżki przebytej w ramach Aplikacji ze szczególnym uwzględnieniem kolejności odwiedzanych stron, a także inne parametry dotyczące systemu operacyjnego urządzenia lub środowiska informatycznego Użytkownika. Użytkownik Osoba fizyczna korzystająca z serwisu www.Domy-Nodo.pl, która, o ile nie określono inaczej, jest tożsama z Podmiotem Danych. Podmiot Danych Osoba fizyczna, której Dane Osobowe dotyczą. Podmiot Przetwarzający Osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, agencja lub inny podmiot, który przetwarza Dane Osobowe w imieniu Administratora, zgodnie z postanowieniami niniejszej polityki prywatności. Administrator Danych (lub Operator) Osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, agencja lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi określa cele i sposoby przetwarzania Danych Osobowych, w tym środki bezpieczeństwa dotyczące funkcjonowania serwisu ta Aplikacja i korzystania z niego. Administratorem Danych, o ile nie określono inaczej, jest Operator serwisu www.Domy-Nodo.pl. Ta Aplikacja Obiekt zbierający i przetwarzający Dane Osobowe Użytkownika. Serwis Usługa świadczona przez serwis www.Domy-Nodo.pl, jak opisano w warunkach dotyczących danej witryny (jeśli są dostępne) i w tej witrynie/aplikacji. Unia Europejska (lub UE) O ile nie określono inaczej, wszystkie odniesienia do Unii Europejskiej w niniejszym dokumencie obejmują wszystkie obecne państwa członkowskie Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Informacje prawne Jeśli w niniejszym dokumencie nie zaznaczono inaczej, niniejsza polityka prywatności dotyczy wyłącznie serwisu www.Domy-Nodo.pl.